KATEGORIE PRODUCENCI WSPÓŁPRACA OFERTA SPRZEDAŻ HURTOWA KONTAKT
Pilar > Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO W SERWISIE WWW.PILAR.PL

 

§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Znaczenie terminów użytych w niniejszym regulaminie:

 

 1. KONTO – konto Użytkownika, panel umożliwiający pełne korzystanie z funkcjonalności serwisu WWW;

 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin;

 3. SERWIS WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.pilar.pl;

 4. SPRZEDAWCA – P.H.U. „PILAR” Wojciech Pilarczyk z siedzibą w Jarocinie przy ul. Zimowa 4, 63-200 Jarocin, NIP: 6171003681, Regon: 003373581;

 5. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SERWISU WWW zgodnie z niniejszym REGULAMINEM;

 6. ZAMÓWIENIE - składane przez UŻYTKOWNIKA za pomocą SERWISU WWW zamówienie towarów dostępnych w ofercie wskazanej w SERWISIE WWW.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy, działający pod adresem http://www.pilar.pl, jest prowadzony przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PILAR” Wojciech Pilarczyk z siedzibą w Jarocinie przy ul. Zimowa 4, 63-200 Jarocin, NIP: 6171003681, Regon: 003373581, zwanym dalej "SPRZEDAWCĄ".

 2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy REGULAMIN w formacie PDF umożliwiającym jego pobieranie, utrwalanie na trwałym nośniku na urządzeniu KUPUJĄCEGO, a także drukowanie.

 3. KUPUJĄCY dokonując zakupów, a także rejestrując się na stronie www.pilar.pl zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu zaznaczając tzw. check – box.

 4. Kontakt pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM umożliwiony będzie za pomocą danych adresowych dostępnych w pkt. 1, oraz na stronie sklepu internetowego www.pilar.pl.

 5. Każdy KUPUJĄCY jest obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. SERWIS WWW jest administrowany i redagowany przez SPRZEDAWCĘ.

 2. SERWIS WWW służy nabywaniu przez KUPUJĄCYCH towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

 3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu SERWISU WWW wywołane siłą wyższą, niezawinioną przez niego awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją jakichkolwiek osób trzecich.

 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych funkcjonowaniu SERWISU WWW, wynikających zwłaszcza z dokonywania przez SPRZEDAWCĘ zmian lub aktualizacji w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania KUPUJĄCY zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat.

 5. KUPUJĄCY zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronach SERWISU WWW zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 6. Dostęp do niektórych funkcjonalności SERWISU WWW wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania. W celu utworzenia Konta Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracji zamieszczony w SERWISIE WWW.

 7. KUPUJĄCY podczas rejestracji ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą, jest on obowiązany również do aktualizacji podanych danych w razie ich zmian.

 8. KUPUJĄCY przekazując Login lub Hasło do jego KONTA UŻYTKOWNIKA osobom trzecim robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 9. Korzystanie z funkcjonalności SERWISU WWW jest dobrowolne.

 10. Rejestracja w SERWISIE WWW jest bezpłatna.

 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KUPUJĄCEGO na stronach SERWISU WWW treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.

 12. SPRZEDAWCA wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.pilar.pl przez KUPUJĄCEGO, umożliwiających:

 1. zapamiętanie danych logowania KUPUJACEGO oraz innych danych z nim związanych;

 2. utrzymania sesji KUPUJĄCEGO;

 3. dostosowania witryny szykownydom.com do potrzeb KUPUJĄCYCH;

 4. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania SERWISU WWW;

 5. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.pilar.pl

 1. Witryna www.pilar.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności reklam.

 2. SERWIS WWW używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi KUPUJĄCYCH. KUPUJACY może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania SERWISU WWW, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego REGULAMINU powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@pilar.pl lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PILAR” Wojciech Pilarczyk, ul. Zimowa 4, 63-200 Jarocin.

 4. SPRZEDAWCA będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 5. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KUPUJĄCY składa takie oświadczenie na adres biuro@pilar.pl SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KUPUJĄCEGO. Realizacja zamówień towarów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego REGULAMINU.

 

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach SPRZEDAWCA zamieszcza w SERWISIE WWW.

 2. Wszelkie informacje zamieszczone w SERWISIE WWW dotyczące towaru, ceny, ilości, rodzaju opakowania, terminu i opłaty za dostawę lub odbioru należy postrzegać nie jako ofertę, a jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 3. KUPUJĄCY dokonuje zamówienia towaru poprzez opcję DODAJ DO KOSZYKA dostępną przy wybranym przez niego towarze oraz poprawne wypełnienie Formularza Zamówienia oraz wybranie formy dostawy.

 4. W Formularzu Zamówienia i przy wyborze formy dostawy należy podać prawidłowe lub w przypadku posiadania KONTA UŻYTKOWNIKA potwierdzić prawidłowe dane adresowe, na które ma zostać wysłany zamówiony towar, dane kontaktowe i określić dane do faktury VAT, jeżeli taka ma zostać wystawiona przez SPRZEDAWCĘ.

 5. Formularz ZAMÓWIENIA wypełniony w sposób niekompletny lub przy użyciu nieprawdziwych danych nie stanowi podstawy zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Po zaznaczeniu wypełnieniu Formularza Zamówienia i wybrania formy dostawy, KUPUJĄCY zostaje przeniesiony do wyboru sposobu płatności.

 7. Złożenie zamówienia następuje w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO po wyborze formy dostawy i sposobu płatności i stanowi złożenie przez KUPUJĄCEGO oferty nabycia towarów będących przedmiotem zamówienia.

 8. Po złożeniu zamówienia SPRZEDAWCA przesyła na podany przez KUPUJĄCEGO w FORMULARZU ZAMÓWIENIA adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem SPRZEDAWCY o przyjęciu oferty złożonej przez KUPUJĄCEGO. Oświadczenie SPRZEDAWCY o przyjęciu oferty może być również złożone telefonicznie.

 9. Złożenie ZAMÓWIENIA wykraczające poza warunki sprzedaży określone w SERWISIE WWW możliwe są wyłącznie w drodze indywidualnego kontaktu z SPRZEDAWCĄ poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

 

§ 5. MODYFIKACJE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez KUPUJĄCEGO za zgodą SPRZEDAWCY aż do momentu nadania przez SPRZEDAWCĘ przesyłki z przedmiotem zamówienia do KUPUJĄCEGO. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 8 pkt 10-13 regulaminu.

 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie pod numerem kontaktowym wskazanym w SERWISIE WWW.

 

§ 6. FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. KUPUJĄCY może dokonać wyboru formy płatności, o którym mowa § 4 ust. 6 spośród następujących form:

 1. płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayPal;

 2. przelew tradycyjny (dokonanie wpłaty przez KUPUJĄCEGO na nr rachunku bankowego wskazany w SERWISE WWW);

 3. płatność za pobraniem (płatność gotówką przedstawicielowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. podczas dostawy).

 1. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że towar zostaje wysłany po dokonaniu pozytywnej autoryzacji płatności.

 2. Płatność za pobraniem pobierana jest podczas dostawy towaru i jej wybór może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty wskazanej przy dokonywaniu zamówienia w SERWISIE WWW.

 3. Usługę „płatność on-line” za pośrednictwem portalu PayPal realizuje PAYPAL POLSKA SP Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, nr KRS: 0000289372, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252406419, REGON: 141108225.

 4. Szczegółowe warunki realizacji “płatności on-line” za pośrednictwem portalu PayPal dostępne są na stronie internetowej www.payu.com.

 

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Termin realizacji danego zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych.

 2. Termin realizacji to okres od momentu zawarcia umowy do momentu dostarczenia KUPUJĄCEMU towaru.

 3. W przypadku wyboru przez KUPUJĄCEGO formy płatności określonej w § 6. pkt. lit. a) lub b) za początek terminu realizacji przyjmuje się moment uznania zapłaty związanej z zamówieniem na rachunku bankowym SPRZEDAWCY.

 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia w terminie określonym w pkt. 1 okaże się niemożliwa, ze względu na właściwości lub dostępność towaru, KUPUJĄCY zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie wraz z podaniem możliwego terminu dostarczenia towaru. W takiej sytuacji od decyzji KUPUJĄCEGO zależy, czy będzie oczekiwał na realizację zamówienia, czy też anuluje zamówienie.

 5. Towar dostarczony będzie do KUPUJĄCEGO w sposób jaki wybierze na etapie składania zamówienia za pośrednictwem firmy świadczącej profesjonalne usługi przewozowe zwanej dalej PRZEWOŹNIKIEM.

 6. Warunki dostawy towaru przez PRZEWOŹNIKA określają właściwe regulacje obowiązujące u PRZEWOŹNIKA.

 7. KUPUJĄCY powinien ustalić stan przesyłki doręczanej przez Przewoźnika w momencie dostarczenia przesyłki (akt staranności).

 8. KUPUJĄCY powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika PRZEWOŹNIKA i w razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie zgłosić PRZEWOŹNIKOWI stosowną reklamację. Do reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu powinno dołączyć się protokół szkody podpisany przez KUPUJĄCEGO i dostawcę przesyłki. W treści wskazanego protokołu szkody winien znajdować się opis stwierdzonych zastrzeżeń oraz przedmiot dostawy wraz z opakowaniem, w którym został on dostarczony KUPUJĄCEMU.

 9. Opłata za dostawę towaru jest zależna od jej wysokość, wagi i rozmiarów zamawianego towaru. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu KUPUJĄCY jest informowany przy składaniu oferty kupna towaru. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu towaru.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, KUPUJĄCY będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu - zwane dalej “oświadczeniem” - KUPUJĄCY może złożyć za pomocą Formularza Odstąpienia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. W szczególności można skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014 roku.

 3. Do oświadczenia należy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

 4. KUPUJĄCY może wysłać oświadczenie pocztą tradycyjną na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PILAR” Wojciech Pilarczyk, ul. Zimowa 4, 63-200 Jarocin albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pilar.pl.

 5. SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie przesłać KUPUJĄCEMU potwierdzenie otrzymania oświadczenia złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia zostanie przesłane KUPUJĄCEMU w formie pliku PDF, za pomocą poczty elektronicznej.

 6. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 7. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje KUPUJĄCEMU w wypadkach:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;

 12. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a KUPUJĄCY jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Ponosi on natomiast odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy tj. KUPUJĄCY powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego zwrotu.

 2. Zwracany przez KUPUJĄCEGO towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

 3. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania OŚWIADCZENIA, zwraca KUPUJĄCEMU wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (tj. za transport od SPRZEDAWCY do KUPUJĄCEGO) z zastrzeżeniem, że SPRZEDAWCA zwraca KUPUJACEMU jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie SPRZEDAWCY.

 4. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KUPUJĄCY, chyba że KUPUJĄCY wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 5. KUPUJĄCY ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 6. KUPUJĄCY ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 7. Zwrotu towaru należy dokonać na adres SPRZEDAWCY: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PILAR” Wojciech Pilarczyk, ul. Zimowa 4, 63-200 Jarocin.

 8. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez KUPUJĄCEGO dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojciech Pilarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PILAR” Wojciech Pilarczyk, ul. Zimowa 4, 63-200 Jarocin. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 2. Podanie danych osobowych przez KUPUJĄCEGO jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez KUPUJĄCEGO zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez SPRZEDAWCĘ usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze SERWISU WWW.

 3. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w SERWISIE WWW oraz w trakcie korzystania ze SERWISU WWW, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w SERWISIE WWW.

 4. SPRZEDAWCA przetwarza dane osobowe KUPUJĄCEGO w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów z KUPUJĄCYM i wykonywania umów Sprzedaży towarów zakupionych w SERWISIE WWW, w tym również w zakresie niezbędnym do jego doręczenia, a jeżeli KUPUJĄCY wyraża zgodę również w celach marketingowych.

 5. KUPUJĄCY ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 6. Akceptując REGULAMIN, KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 7. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez KUPUJĄCEGO danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

 1. wezwania KUPUJĄCEGO do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji podanych przez KUPUJĄCEGO danych osobowych, pod rygorem zablokowania Konta Użytkownika lub odstąpienia z winy KUPUJĄCEGO od zawartej umowy sprzedaży,

 2. natychmiastowego zablokowania KONTA UŻYTKOWNIKA do czasu wyjaśnienia sprawy,

 3. odmowy zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 10. REKLAMACJE

 

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć KUPUJĄCEMU towar bez wad.

 2. KUPUJĄCYM będącym Konsumentami, przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, według postanowień dotyczących konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru.

 3. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi - w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego - w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.

 4. Oferowane towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta zwaną dalej “gwarancją”. SPRZEDAWCA odrębnej gwarancji nie udziela. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, KUPUJĄCY może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

 5. KUPUJĄCY może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 6. REKLAMACJĘ można złożyć za pomocą Formularza Reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który zostanie przez KUPUJĄCEGO wypełniony oraz wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@pilar.pl lub listownie wraz z przedmiotem umowy objętym reklamacją, którego koszty wysyłki pokrywa KUPUJĄCY. SPRZEDAWCA pokrywa koszt wysyłki przedmiotu umowy do KUPUJĄCEGO po rozpatrzeniu REKLAMACJI.

 7. KUPUJĄCY nie jest zobowiązany do skorzystania z Formularza Reklamacji. W celu usprawnienia rozpatrzenia Reklamacji złożonej w innej formie niż przez wypełnienie Formularza Reklamacji zaleca się, by KUPUJĄCY zawarł w zgłoszeniu reklamacyjnym następujące informacje:

 1. imię i nazwisko kupującego;

 2. nazwę towaru;

 3. datę nabycia towaru;

 4. numer zamówienia;

 5. szczegółowy opis wady towaru;

 6. chwilę powstania wady towaru.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez SPRZEDAWCĘ Reklamacji wraz z przedmiotem umowy objętym Reklamacją.

 2. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do SPRZEDAWCY, KUPUJĄCY zostanie poproszony przez SPRZEDAWCĘ o dostarczenie towaru na koszt SPRZEDAWCY na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PILAR” Wojciech Pilarczyk, ul. Zimowa 4, 63-200 Jarocin. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez KUPUJĄCEGO byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, KUPUJĄCY poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, towaru SPRZEDAWCY w miejscu, w którym towar się znajduje.

 3. W przypadku odmowy rozpatrzenia reklamacji przez SPRZEDAWCĘ, odrzucenia przez SPRZEDAWCĘ wniosku reklamowego, lub rozpatrzenia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji w sposób niesatysfakcjonujący dla KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie powstałego sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora za pośrednictwem platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 11. PROMOCJE

 

 1. SERWIS WWW może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości towarów lub inne warunki zakupu, w szczególności cenę dostawy.

 2. Informację o promocjach oraz kody rabatowe do wykorzystania przy realizacji zamówienia mogą być wysyłane na adres e-mail KUPUJĄCEGO podany przy rejestracji KONTA UŻYTKOWNIKA.

 3. Realizacja promocji może być uzależniona od osiągnięcia określonej w warunkach promocji wartości zamówienia.

 4. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

 5. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

 6. Do promocji stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie wykraczającym poza postanowienia regulaminu danej promocji.

 7. Jeżeli konkretna promocja nie posiada odrębnego regulaminu stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez SPRZEDAWCĘ zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Przygotowując niniejszy Regulamin SPRZEDAWCA dołożył najwyższych starań celem ukształtowania praw i obowiązków konsumenta z poszanowaniem dobrych obyczajów i jego najlepszych interesów. Stanowi on wyraz zbioru dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

 3. Zmiana REGULAMINU:

 1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu SPRZEDAWCY - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zmieniony regulamin wiąże KUPUJĄCEGO, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. KUPUJĄCY został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 3. Zmiany REGULAMINU nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych KUPUJĄCYCH będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. W wypadku gdyby zmiana REGULAMINU skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych KUPUJĄCY będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 1. Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

 2. SPRZEDAWCA zapewnia, że bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości oraz potrzebom jego KUPUJĄCYCH.

 3. Korzystanie z SERWISU WWW jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny KUPUJĄCEGO następujących wymagań technicznych:

 1. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,

 2. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Spory pomiędzy SPRZEDAWCĄ, a KUPUJĄCYM będącym jednocześnie konsumentem powstałe po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego opisanego w § 10 REGULAMINU mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . W przeciwnym wypadku zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

 3. Spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ, a KUPUJĄCYM niebędącym jednocześnie konsumentem mogą być rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach w przeciwnym wypadku zostaną poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

 4. KUPUJĄCY może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach i według procedur dostępnych na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Miejscowość, data

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

Adresat

Nazwa:

Adres:

 

Nadawca

Imię i Nazwisko:

Adres:

Numer Zamówienia:

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy sprzedaży..................................................................... (nazwa towaru) nr faktury/paragonu ................

zawartej przeze mnie dnia...............................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

 

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

 

 

………………………...

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Miejscowość, data

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

 

 

Adresat

Nazwa:

Adres:

 

Składający reklamację

Imię i Nazwisko:

Adres:

Numer Zamówienia:

 

 

 

Zgłoszenie reklamacji

 

 

Proszę podać następujące informacje:

 

 1. Dotyczące przedmiotu reklamacji (w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady):

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………….

podpis składającego reklamację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.
Otrzymasz informacje o najlepszych ofertach w naszym sklepie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. OK, zgadzam się.